Jelen dokumentum nem kerül iktatásra (utólag nem hozzáférhető), kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A weboldal működésével, megrendelési, és szerződési folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk. Jelen Ászf hatálya Szolgáltató weblapján (https://spiritofpilis.hu) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen Ászf folyamatosan elérhető a következő weboldalról: https://spiritofpilis.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek.

1. A Tenyésztő / Eladó adatai:

A Tenyésztő neve: Fülöp Viktória, őstermelő, egyéni vállalkozó.

A Tenyésztő székhelye (és egyben a panaszügyintézés helye): 2098, Pilisszentkereszt, Pomázi út 14.

A Tenyésztő elérhetősége, az igénybe Vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus
Levelezési címe: bordercollie@spiritofpilis.hu
Adószáma: 67287732-1-33
A szerződés nyelve: magyar
A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe: RACKFOREST KFT., 1132 Budapest, Victor Hugo utca 11. 5.em. B05001., info@rackforest.com

2. Alapvető rendelkezések:

2.1) A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

2.2) A jelen Szabályzat 2022. 05. hó 1. nap napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Tenyésztő jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot (a módosításra okot adó körülmények: jogszabály-változás, üzleti érdek, céggel kapcsolatos változások). A módosításokat a Tenyésztő azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalon közzéteszi – mely idő alatt a Vevő jogosult a szerződéstől elállni, vagy azt felmondani. Vevők a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

2.3) Tenyésztő fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Tenyésztő írásos hozzájárulása nélkül.

3.1) Felhasználó a weboldalon történő kapcsolatfelvétellel kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.

3. Kapcsolatfelvétel

3.2) Vevő a kapcsolatfelvétel során köteles a saját, valós adatait megadni. A kapcsolatfelvétel során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő érdeklődés semmisnek minősül. Tenyésztő kizárja felelősségét, amennyiben Vevő más nevében, más személy adataival veszi igénybe weboldalon található kapcsolatfelvételi lehetőségeket.

3.3) A Tenyésztőt a Vevő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető félreértésekért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

4. Szerződéskötés menete

4.1) A szerződés a felek között a weboldalon található kapcsolatfelvételi lehetőségek (e-mail cím, kapcsolatfelvételi űrlap kitöltése, telefonszám) igénybe vétele után szóbeli egyeztetést követően, írásban jön létre. A felek nem minősítik szerződéskötésnek az e-mail útján történt ajánlat elfogadási folyamatot, szerződés csak a közös megegyezéssel, mindkét fél által aláírt két példányban iktatott szerződés formájában érvényes.

4.2) Vevő előleg befizetésével „foglaló” formájában foglalhatja le a szerződés tárgyát képező kiskutyát.

4.3) Tenyésztő a vételár, a foglaló befizetéséből megmaradt összeg maradéktalan megfizetésével egyidejűleg átadja a Vevő részére a szerződés tárgyát képező kiskutyát, azon dokumentumokat, amelyek a tulajdonosváltás életbe lépéséhez szükségesek. Tenyészőt szerződéskötés előtt lehetőséget biztosít a szerződés tárgyát képező kiskutya megismerésére, szemrevételezésére. Szerződéskötéssel egyidejűleg átadja ellenőrzésre szerződés tárgyát képező kiskutya egészségügyi kiskönyvét, tájékoztatást nyújt az egészségügyi információkról. Tenyésztő szerződéskötéssel egyidejűleg szemrevételezi a kiskutyát és átadja, vagy banki átutalással vállalja teljesíteni a vételár hátralévő részét.

4.4) Amennyiben a Vevő a fizetési kötelezettségének határidőn belül nem tesz eleget, úgy a Tenyésztő jogosult az adásvételi szerződéstől egyoldalú, írásbeli nyilatkozattal elállni, mely esetben a szerződés meghiúsulásáért felelős Vevő a korábban átadott foglaló összegét elveszíti, vagy a Tenyésztő választása szerint a Tenyésztő a késedelem idejére törvényes késedelmi kamatot számolhat fel és kérhet a Vevőtől.

4.5) Felek megállapodnak szerződésükben, hogy amennyiben a szerződés tárgyát képező kiskutya a teljes vételár megfizetésének időpontjáig elpusztul, megbetegszik, úgy az adásvétel meghiúsulásáért egyik fél sem tekinthető felelősnek.

5. Garancia

A Tenyésztő garanciát vállal arra, hogy a megvásárolt kiskutyák törzskönyvezve lesznek, melyhez a kiskutyák adatait Tenyésztő a Hivatalhoz eljuttatja, s a törzskönyvet a Hivatal fogja kiállítani. A kiskutyát a Vevőnek kell majd ezt követően a MEOESZ-nél a nevére íratnia.

Tenyésztő garantálja, hogy a megvásárolt kiskutyák rendszeresen voltak féregtelenítve, ami a tenyésztő által elvégezhető és a koruknak megfelelő oltással rendelkeznek. Utóbbit az egészségügyi kiskönyv tartalmazza.

6. Tenyésztő jogai és kötelezettségei

6.1) Tenyésztő kötelezettséget vállal arra, hogy az általa meghirdetett szolgáltatást (kutyák megfelelő színvonalú tenyésztése) az általa nyújtható legmagasabb színvonalon biztosítja a Vevőknek.

6.2) Tenyésztő betartja az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.

6.3) A Tenyésztő jogosult az előzetesen egyeztetett kennel látogatás időpontjának egyoldalú módosítására, beleértve ebbe törlését is. Az időpont esetleges törléséről, módosításáról az érintett személyeket lehetőség szerint legalább három munkanappal előtte értesíti.

6.4) A Tenyésztő a látogatás során elveszett tárgyakért, megsérült ruházatért vagy egyéb felmerült problémákért nem vállal felelősséget, a bejáráson mindenki saját felelősségre vesz részt.

6.5) A Tenyésztő jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket egyoldalúan módosítani. A szerződés módosításáról mindazokat köteles értesíteni, akiket aktuálisan érint. A dokumentum módosítása annak közzétételekor a dokumentumban megjelölt időpontban lép hatályba.

6.6) A Tenyésztő jogosult a kiskutyák árát egyedileg meghatározni. A kiskutyáknak nincs egységes ára.

7. Vevő jogai és kötelezettségei

7.1) Vevő / Érdeklődő jogosult a Tenyésztővel előzetesen egyeztetett kennel látogatáson részt venni és jogosult az ott kínált szolgáltatások igénybevételére.

7.2) Vevő / Érdeklődő köteles az általa a kapcsolatfelvétel során megadott adatok és információk helyességéről meggyőződni, az ebben történt változtatásokat a adásvételi szerződés aláírásának megkezdéséig jelenteni, mert a hibás adatokból eredő hibákért, károkért Tenyésztő nem vállal felelősséget.

7.3) Vevő / Érdeklődő a kennel látogatás során köteles olyan magatartást tanúsítani, amellyel a többi látogatót, a kutyákat és a Tenyésztőt nem zavarja, hozza kellemetlen helyzetbe. Nem készíthet engedély nélküli fotókat, videófelvételeket vagy hangfelvételeket. Ennek megsértése esetén a Tenyésztő jogosult a látogatás azonnali felfüggesztésére, a szerződés rendkívüli felmondására és a szolgáltatás megtagadására.

7.4) Vevő / Érdeklődő megismeri és betartja az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat. Védi más személyek személyes adatait és tiszteletben tartja a szóban forgó személyiségi jogokat.

8. Számlázás

8.1) A Tenyésztőt a Spirit of Pilis Border Collie Kennel eladott kiskutyáival kapcsolatosan számlaadási kötelezettség terheli, ezt a befizetések beérkezése után elektronikus számla kiállításával teljesíti, majd a megadott e-mail címre küldi ki. A számlázz.hu által kiállított, időbélyeggel ellátott elektronikus számla nyomtatás nélkül is érvényes, digitális formában.

9. Vegyes Rendelkezések

9.1) Tenyésztő kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

9.2) Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

9.3) Amennyiben Tenyésztő a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Tenyésztő egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

9.4) Tenyésztő és Vevő / Érdeklődő vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

9.5) Felek rögzítik, hogy a Tenyésztő Magyarországon működik. Mivel az oldal más országokból is meglátogatható, ezért az Érdeklődők / Vevők kifejezetten tudomásul veszik, hogy az Érdeklődők / Vevők és a Tenyésztő viszonylatában az irányadó jog a magyar jog. Amennyiben az Érdeklődő / Vevő, úgy a Pp. 26. § (1) bekezdése alapján a fogyasztóval szemben a jelen szerződésből eredő vitás ügyekben az alperes (fogyasztó) belföldi lakóhelye szerinti bíróság kizárólagosan illetékes.

11. Panaszkezelés rendje

11.1) Weboldalunk célja, hogy valamennyi szerződést megfelelő minőségben, a Vevő / Érdeklődő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Vevő / Érdeklődőnek mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti telefonon, e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.

11.2) Tenyésztő a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a Vevő / Érdeklődő a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Tenyésztő a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.

11.3) Az írásbeli panaszt a Tenyésztő 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Tenyésztő, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

11.4) Tájékoztatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint:

11.5) A Fogyasztó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz: A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekben elsőfokon a járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. A járási hivatalok elérhetőségei: http://jarasinfo.gov.hu

11.6) A Fogyasztónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét itt találja:

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500
Fax száma: (76) 501-538
Név: Mátyus Mariann
E-mail cím: bkmkik@mail.datanet.hu;

Baranya Megyei Békéltető Testület
Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.
Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.
Telefonszáma: (72) 507-154
Fax száma: (72) 507-152
Név: Dr. Bodnár József
E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu;

Békés Megyei Békéltető Testület
Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775
Fax száma: (66) 324-976
Név: Dr. Bagdi László
E-mail cím: bmkik@bmkik.hu;

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870
Fax száma: (46) 501-099
Név: Dr. Tulipán Péter
E-mail cím: kalna.zsuzsa@bokik.hu;

Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszáma: (1) 488-2131
Fax száma: (1) 488-2186
Név: Dr. Baranovszky György
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu;

Csongrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék
Fax száma: (62) 426-149
Név: Dékány László, Jerney Zoltán
E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu;

Fejér Megyei Békéltető Testület
Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszáma: (22) 510-310
Fax száma: (22) 510-312
Név: Kirst László
E-mail cím: fmkik@fmkik.hu;

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217
Fax száma: (96) 520-218
Név: Horváth László
E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu;

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
Telefonszáma: (52) 500-749
Fax száma: (52) 500-720
Név: Dr. Hajnal Zsolt
E-mail cím: info@hbkik.hu;

Heves Megyei Békéltető Testület
Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.
Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék
Fax száma: (36) 323-615
Név: Pintérné Dobó Tünde
E-mail cím: tunde@hkik.hu;

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.
Telefonszáma: (56) 510-610
Fax száma: (56) 370-005
Név: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit
E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu;

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszáma: (34) 513-010
Fax száma: (34) 316-259
Név: Dr. Rozsnyói György
E-mail cím: kemkik@kemkik.hu;

Nógrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a
Telefonszám: (32) 520-860
Fax száma: (32) 520-862
Név: Dr. Pongó Erik
E-mail cím: nkik@nkik.hu;

Pest Megyei Békéltető Testület
Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240.
Telefonszáma: (1)-269-0703
Fax száma: (1)-269-0703
Név: dr. Csanádi Károly
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
Honlap cím: www.panaszrendezes.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület
Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.
Telefonszáma: (82) 501-000
Fax száma: (82) 501-046
Név: Dr. Novák Ferenc
E-mail cím: skik@skik.hu;

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180
Fax száma: (42) 311-750
Név: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin
E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu;

Tolna Megyei Békéltető Testület
Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
Telefonszáma: (74) 411-661
Fax száma: (74) 411-456
Név: Mátyás Tibor
E-mail cím: kamara@tmkik.hu;

Vas Megyei Békéltető Testület
Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszáma: (94) 312-356
Fax száma: (94) 316-936
Név: Dr. Kövesdi Zoltán
E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület
Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3.
Telefonszáma: (88) 429-008
Fax száma: (88) 412-150
Név: Dr. Óvári László
E-mail cím: vkik@veszpremikamara.hu

Zala Megyei Békéltető Testület
Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.
Telefonszáma: (92) 550-513
Fax száma: (92) 550-525
Név: dr. Koczka Csaba
E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu

11.7) A békéltető testület hatáskörébe tartozik a  fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A  békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a  fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az  ügyben döntést hoz a  fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Tenyésztő kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

11.8) Adásvételi szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

11.9) A Fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A platform igénybe vétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, ide kattintva. Ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a fogyasztó az online honlapon keresztül, amelynek címe: http://ec.europa.eu/odr

11.10) Tenyésztőt a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

11.11) Amennyiben a fogyasztó nem fordul békéltető testülethez, vagy az eljárás nem vezetett eredményre, úgy a fogyasztónak a jogvita rendezése érdekében lehetősége van bírósághoz fordulni. A pert keresetlevéllel kell megindítani, amelyben az alábbi információkat kell feltüntetni:

A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát amelynek tartalmára bizonyítékként hivatkozik.

12. Szerzői jogok

12.1) Miután a spiritofpilis.hu, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a spiritofpilis.hu weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Tenyésztő írásos hozzájárulása nélkül.

12.2) A spiritofpilis.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

12.3) A Tenyésztő fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire.

12.4) Tilos a spiritofpilis.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a spiritofpilis.hu weboldal vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető.

12.5) A spiritofpilis.hu név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Tenyésztő írásos hozzájárulásával lehetséges.

12.6) Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén Tenyésztőt kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 250.000 Ft, illetve mondatonként bruttó 20.000 Ft. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén Tenyésztő közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.

13. Adatvédelem

A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon: https://spiritofpilis.hu/adatkezelesi-tajekoztato/

Pilisszentkereszt, 2022.05.01